Verzekeringen
Skip Navigation Links
 

Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten). Het gaat hier om de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Ons kantoor heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. De complete tekst van deze gedragscode kunt u o.a. vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl

Wie zijn wij?

Kompas Verzekeringen is een op 1 oktober 2010 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen, kredieten en hypotheken. Wij pretenderen ons niet als een onafhankelijk kantoor maar wij bemiddelen wel voor een groot aantal aanbieders. Op verzoek kunnen wij de door ons geselecteerde aanbieders aan u kenbaar maken. Ons adres is: Postbus 811 5700 AV HELMOND, Nassaustraat 4 5707 HM HELMOND.


Wat doen wij?

1. Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.


2. Specifiek

 • Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product;
 • Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
 • Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis;
 • Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Wat verwachten wij van u?

 • In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
 • Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen zonodig e.e.a laten corrigeren.

Onze bereikbaarheid

 • Wij zijn op werkdagen van 9:00 tot 17:30 geopend.
 • Onze adviseurs maken ook afspraken in de avonduren.
 • Bij noodgevallen 's avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nummer 06-53287400.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premies worden geïncasseerd door de maatschappijen.


Onze relatie met verzekeraars.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar.


Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.


Onze kwaliteit

 • Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17194259.
 • Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Kifid onder nummer 300.010666.
 • Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM onder nummer: 12015745.
 • Ons kantoor is bekend bij de Belastingdienst onder nummer: 8211.63.711.
 • Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.


Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij hebben hiervoor een interne klachtenprocedure.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Kifid, www.kifid.nl . U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.


Opgesteld te Helmond op 15 maart 2011 
 
   
Kompas Verzekeringen Nieuwendamlaan 526 2547 JZ DEN HAAG tel. 085-7500259 Email: info @ kompas-verzekeringen.nl KvK 17194259