Skip Navigation Links

av

1   Definities

1.1           Klant: Een natuurlijk persoon
1.2           Kompas: De aanbieder en de beheerder van de abonnementen, hierna te noemen: Kompas
1.3           Schriftelijk: In deze Algemene Voorwaarden worden Email en faxen gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.
1.4           Website: De website van Kompas zijnde: www.kompaspas.nl

2   Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kompas en aanmeldingen door de klant voor de levering van die goederen en diensten alsmede op alle overeenkomsten.
2.2            Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de klant slechts beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kompas zijn aanvaard.
2.3           De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4            Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht.
2.5            Kompas kan de algemene voorwaarden na voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van een termijn van vier weken wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de wijzigingen lopende overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de website geplaatst worden en zijn kosteloos bij Kompas verkrijgbaar.

3   De Overeenkomst

3.1            Alle aanbiedingen van Kompas zijn vrijblijvend en binden Kompas niet.
3.2            De klant kan zich via zijn werkgever, vereniging of belangengroep (elektronisch) aanmelden bij Kompas. De klant verklaart tenminste 18 jaar oud te zijn en het recht en het vermogen te hebben om de overeenkomst met Kompas aan te gaan.
3.3            De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in zijn aanmelding en zal Kompas steeds onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in deze gegevens.
3.4            De overeenkomst komt tot stand door aanmelding van de klant en aanvaarding van Kompas. De aanvaarding kan ondermeer blijken uit schriftelijke acceptatie van de aanmelding of het feit dat de klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de faciliteiten op grond van het abonnement. Kompas behoudt zich het recht voor om een aanmelding zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4   Levering van de dienst

4.1            Kompas levert de abonnementen. Binnen het abonnement draagt kompas zorg voor de incasso van de abonnementsgelden, het administreren van de kortingen van de leveranciers ten behoeve van uw bonuspot en het uitkeren van de saldi.
4.2            Kompas levert niet de producten/diensten van derde partijen waarover de eventuele kortingen verstrekt worden. Derhalve betekent eventuele beëindiging van het Kompasabonnement niet dat de verbintenis met de leverancier(s) beëindigd is.

5   Kompas-klantnummer en wachtwoord

5.1          Kompas stelt u gedurende het abonnement een klantnummer en een wachtwoord ter beschikking waarmee u toegang heeft tot uw gesloten gedeelte van de website. U heeft hier oa. toegang tot de aanbieders die de korting verlenen, alsmede uw persoonlijke bonuspot.
5.2          Binnen het geleverde en betaalde abonnement worden uitsluitend de kortingen bij de leveranciers verstrekt en met uw bonuspot verrekend wanneer u via de website van Kompas na inloggen gebruikt maakt van de verwijzing (hyperlinks) naar de website van de desbetreffende leverancier.
5.3          Verrekening van uw korting met uw bonuspot geschied op declaratiebasis met originele facturen. Declaraties kunnen tot uiterlijk 6 maanden na de transactie bij een leverancier aan ons aangebeden worden. Overige declaraties worden niet door ons in behandeling genomen. U kunt de declaraties sturen naar:
Kompas t.a.v. afd. declaraties
Postbus 811
5700 AV HELMOND
5.4         Uitsluitend wanneer wij beschikken over uw BTW-nummer kunnen wij ook de BTW middels uw bonuspot verrekenen.

6   Beëindiging of onderbreking van de overeenkomst

6.1         Kompas kan de levering van de dienst(en) met onmiddellijke ingang beëindigen, onderbreken, opschorten of beperken indien de klant, nadat hij is aangemaand om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, daaraan niet heeft voldaan, of anders is tekortgeschoten in zijn verplichtingen onder de overeenkomst.
6.2          De verplichting tot betaling van de voor het abonnement verschuldigde bedrag blijft gedurende de buitengebruikstelling van het abonnement onverminderd bestaan.
6.3          Tot levering van de diensten wordt weer overgegaan indien de klant binnen een door Kompas gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Kompas houdt zich het recht voor de gehele overeenkomst te beëindigen onverlet de aansprakelijkheid van de klant voor de onder de overeenkomst verschuldigde bedragen.
6.4            Kompas zal zich inspannen, de klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn in kennis te stellen van de beëindiging, onderbreking opschorting of beperking van de levering van de diensten ingevolge het bepaalde in de vorige leden.

7   Tarieven, kosten en betaling

7.1             De klant is voor het gebruik van de diensten de daarvoor geldende tarieven en kosten verschuldigd. Deze tarieven en kosten en eventuele wijzigingen daarvan worden door Kompas vermeld op de website. Deze tarieven zijn kosteloos bij Kompas verkrijgbaar.
7.2            Kompas kan de tarieven en kosten na voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van een termijn van vier weken wijzigen.
7.3           Betaling geschiedt per automatische incasso tenzij anders overeengekomen, in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
7.4           Kompas is niet verplicht facturen te versturen. Kompas kan besluiten om de facturen langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Indien de klant een factuur toch (ook) per post wenst te ontvangen kunnen hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.
7.5           De facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum (vervaldatum) voldaan te zijn. Indien de klant de factuur betwist overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid zal een creditnota door ons uitgemaakt worden en worden uitbetaald. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, is de klant vanaf die datum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan Kompas het verschuldigde bedrag vermeerderen met een contractuele rentevergoeding van 1% per maand over iedere dag dat de klant na de vervaldatum in gebreke blijft de betreffende factuur te voldoen. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, die als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van de klant ontstaan komen ten laste van de klant. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over het door de klant verschuldigde bedrag.
7.6           Indien een factuur naar het oordeel van de klant onjuist, of onvolledig is zal de klant Kompas daarvan voor de vervaldatum in kennis stellen, met specificatie van bedragen die naar oordeel van de klant onjuist zijn. De klant blijft gehouden de factuur te voldoen en zal een creditnota ontvangen over het betwiste deel indien naar oordeel van Kompas het betwiste deel onterecht in rekening is gebracht. De klant gaat ermee akkoord dat behoudens tegenbewijs de administratie van Kompas als bewijs geldt voor het gebruik door de klant van de diensten en de door de klant verschuldigde bedragen.
7.7           Een beroep op verrekening door de klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is uitgesloten.
7.8           Indien de betaling door middel van een creditcard of automatische incasso wordt geannuleerd, of niet gehonoreerd kan Kompas administratiekosten in rekening brengen voor elke maal dat de betaling wordt geannuleerd of niet gehonoreerd. De annulering of niet-honorering van de betaling en het in rekening brengen van voornoemd bedrag laat onverlet het bepaalde in het 5e lid van dit artikel.

8   Aansprakelijkheid en overmacht

8.1            Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Kompas of haar leidinggevenden of ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Kompas, op welke grond dan ook, jegens de klant of jegens anderen die via de klant aanspraken maken beperkt tot, ter keuze van Kompas: (I) vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de klant inzake van de dienst heeft voldaan, of (II) stakingen of arbeidsonrust, en (III) door de overheid, rechtelijke instantie of enige daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.
8.2           Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Kompas te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gesteld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9   Vrijwaring

9.1            De klant vrijwaart Kompas, en zal aan Kompas alle schade en kosten, inclusief de kosten van juridische bijstand vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens Kompas, welke aanspraken voortkomen uit, of verband houden met (I) het gebruik van de dienst door de klant of door derden of via de toegangscode en het wachtwoord van de klant, welke gebruik is in strijd met de bepalingen van de overeenkomst, of (II) het door de klant op enigerlei wijze toerekenbaar niet nakomen van de overeenkomst.

10   Persoonlijke informatie

10.1        Persoonlijke informatie zoals bedoeld in dit artikel omvat ondermeer: (a) persoonsgegevens van de klant, zoals naam adres en woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum of bankrekeningnummer (b) details en status van alle rekeningen van de klant bij Kompas of bij de aan Kompas gelieerde rechtspersonen.
10.2        De klant gaat ermee akkoord en machtigt Kompas en de aan Kompas gelieerde rechtspersonen om zijn persoonlijke informatie te gebruiken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van Kompas, kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financiële instellingen, dienstaanbieders, zijn zakelijke referenties of werkgever(s), een en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywet gevind, voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de volgende doeleinden: (a) het mogelijk maken, dat de dienst aan de klant wordt geleverd, inclusief de facturering daarvan; (b) ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van Kompas.
10.3       De klant gaat ermee akkoord, dat Kompas de verkeersgegevens van de klant gebruikt voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van (I) facturering van de diensten, (II) marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot de dienst, (III) geschillenbeslechting, (IV) behandeling van verzoeken om inlichtingen van de klant en (V) opsporing en bestrijding van fraude.

11   Duur en beëindiging van de dienst

11.1       Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd in welk geval Kompas en de klant de overeenkomst ten alle tijden kunnen opzeggen na vooraf schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor de klant en één maand voor Kompas. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is ingegaan, wordt de overeengekomen termijn stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd, behoudens voorafgaande schriftelijke kennisgeving van opzegging aan de andere partij tegen het einde van de initiële of verlengde termijn met in achtneming van een opzegtermijn van één maand voor de klant en één maand voor Kompas.
11.2       Kompas kan de overeenkomst na voorafgaande kennisgeving aan de klant met onmiddellijke ingang beëindigen zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn, indien zulks in de algemene voorwaarden is bepaald, de klant surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard.
11.3       De beëindiging van de overeenkomst, dan wel het beëindigen van één van de diensten uit het pakket gedurende de overeenkomst, laat onverlet de aansprakelijkheid van de klant voor de onder de overeenkomst noch aan Kompas verschuldigde bedragen voor het gebruik van de dienst.
11.4       Indien de klant een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de overeenkomst is op afstand tot stand gekomen cq door middel van colportage tot stand gekomen, dan kan hij de overeenkomst binnen zeven werkdagen nadat deze tot stand gekomen is via een daartoe strekkende kennisgeving aan Kompas ontbinden, tenzij de klant binnen deze termijn daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de dienst, in welk geval Kompas wordt geacht met toestemming van de klant met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

12   Overdracht

12.1       Kompas behoudt zich het recht voor om vorderingen die zij heeft op haar klanten uit hoofde van de overeenkomst, over te dragen cq te verpanden aan derden.
12.2       Het is de klant niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Kompas de overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst aan derden over te dragen.

13   Klachten

13.1       Mocht u een klacht hebben kunt u deze per Email richten aan klachten@kompaspas.nl of per aangetekend schrijven aan Kompas t.a.v. de Directie Postbus 811 5700 AV HELMOND. Uw klacht dient naast uw gegevens de vermelding van uw Kompas-klachtnummer en voldoende onderbouwing bijv. door bewijsstukken van de klacht te hebben. Deze wordt direct in behandeling genomen en Kompas zal snel op uw klacht reageren.

14   Toepassing van recht en jurisdictie

14.1       De overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse Recht.
14.2       Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel zullen alle geschillen welke tussen de klant en Kompas mochten ontstaan terzake van de overeenkomst of dienst ter uitsluitende beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch

15   Kennisgeving en contact

15.1       Enige onder deze algemene voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving of bekendmaking dient tenzij anders vermeld, via de website, schriftelijk of per Email te geschieden.
15.2       Contactgegevens van Kompas: Kompas Postbus 811 5700 AV HELMOND. Email: info @ kompaspas.nl


Skip Navigation Links